Skip to content

Beth yw Twf Swyddi Cymru a Mwy

Mae Twf Swyddi Cymru a Mwy yn rhaglen sydd wedi’i chynllunio ar gyfer pobl ifanc 16-18 oed sy’n byw yn Ne Cymru. Mae’n cael ei ariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru – sy’n golygu dim cost i chi na’ch cyflogwr.

Yn wahanol i brentisiaeth, mae lleoliadau JGW+ yn eich helpu i ennill cymhwyster Lefel 1. Mae ein cyrsiau yn gyfle i chi fagu hyder a chael blas ar y diwydiant yr hoffech chi weithio ynddo. Dewis arall yn lle mynd i’r coleg.

Rydym yn cynnig lleoliadau JGW+ mewn trin gwallt, gwaith barbwr a harddwch. Ymlaciwch eich hun i fyd gwaith a datblygwch y sgiliau i symud ymlaen i brentisiaeth.

Beth i'w ddisgwyl o gymhwyster Lefel 1

Fel dysgwr Lefel 1, byddwch yn derbyn cefnogaeth un i un yn fisol gan hyfforddwr profiadol. Bydd gan bob dysgwr fynediad i’n platfform dysgu ar-lein – Moodle lle gallwch chi gael mynediad at amrywiaeth o adnoddau i helpu i gefnogi eich dysgu a’ch datblygiad.

Gall ein dysgwyr dderbyn rhwng £30-£60 yr wythnos yn dibynnu ar faint o oriau y maent yn cael eu contractio i weithio. I dderbyn y swm llawn o £60, rhaid i ddysgwyr weithio cyfanswm o 30 awr yr wythnos.

Bydd dysgwyr hefyd yn cael lwfans pryd o £3.90 am ginio a chymorth teithio i’r rhai sydd angen teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Lefel 1 Gwallt, Harddwch a Gwaith Barbwr

Mae JGW+ yn cynnig cyrsiau mewn gwallt, harddwch a gwaith barbwr. Gallwch astudio cwrs mewn Trin Gwallt Lefel 1 a Lefel 1 Gwaith Barbwr. Os ydych am astudio Therapi Harddwch Lefel 1 – dewiswch arbenigo mewn naill ai triniaethau gofal croen, colur dydd neu wasanaethau ewinedd.

Mae astudio cymhwyster Lefel 1 yn ffordd wych o gael gwaith. Ennill wrth ddysgu a chael mynediad i hyfforddiant am ddim. Mae ein hyfforddwyr hyfforddwyr yn hyblyg ac yn gefnogol ac yn dod i’ch gweithle i wirio eich cynnydd. Enillwch y sgiliau a fydd yn eich helpu i symud ymlaen i gyflogaeth neu addysg bellach fel ein prentisiaeth Lefel 2.

Twf Swyddi Cymru+

9 Mis

Mae JGW+ wedi'i anelu at y rheini a hoffai hwyluso eu hunain i fyd gwaith. Ar gyfer y rhai nad oes ganddynt unrhyw brofiad yn y sector y byddent yn hoffi mynd i mewn ac eisiau rhagflas. Rydym yn cynnig lleoliadau JGW+ mewn trin gwallt, gwaith barbwr a harddwch a gallwn eich helpu i symud ymlaen i brentisiaeth Lefel 2.

Lefel 1

9 Mis

" Mae'n well bod yn ymarferol ac rwy'n dysgu llawer mwy nag y byddwn mewn lleoliad coleg. "

Joseph Pollock, Lefel 1 Barbro, Staddon's Barbers

Beth sy'n digwydd ar ôl eich lleoliad JGW+

Unwaith y byddwch wedi cwblhau eich lleoliad JGW+, byddwch wedi cyflawni cymhwyster Lefel 1 cydnabyddedig iawn mewn naill ai trin gwallt, gwaith barbwr neu harddwch.

Os ydych chi eisiau parhau â’ch dysgu, rydyn ni’n eich annog chi i’w wella gyda phrentisiaeth Lefel 2 yn eich dewis faes. Mae Lefel 2 yn ddilyniant naturiol i’n dysgwyr Lefel 1 ac mae’n ffordd wych o barhau i wella’ch sgiliau a sefyll allan i gyflogwyr y dyfodol.

Siaradwch â’ch hyfforddwr hyfforddwr am gofrestru ar gyfer prentisiaeth Lefel 2 a gweld a fyddai’ch cyflogwr presennol yn hapus i barhau i gefnogi eich datblygiad proffesiynol.

Cwestiynau Cyffredin am gyrsiau Twf Swyddi Cymru a Mwy

Sut alla i wneud cais am Twf Swyddi Cymru a Mwy?

I wneud cais am leoliad JGW+, cysylltwch â ni’n uniongyrchol a gall ein tîm JGW+ eich cynghori a fyddech chi’n gymwys ar gyfer ein cwrs Lefel 1. Edrychwch ar ein tudalen swyddi gwag ar gyfer lleoliadau Lefel 1 a gwnewch gais yn uniongyrchol o’r fan honno. Os oes gennych gyflogwr mewn golwg yn barod, siaradwch â nhw am JGW+ neu rhowch nhw mewn cysylltiad â ni a gallwn roi’r manylion iddynt.

Faint mae dysgwyr JGW+ yn cael eu talu?

Gall dysgwyr JGW+ gael eu talu o £30-£60 yr wythnos yn dibynnu ar nifer yr oriau y maent yn gweithio yn eu lleoliad. Mae angen i ddysgwyr weithio 30 awr yr wythnos i gael y swm llawn o £60. Rhoddir lwfans teithio a phrydau hefyd i’r rhai sy’n astudio cymhwyster Lefel 1.

Ai prentisiaeth yw Lefel 1?

Nid prentisiaeth yw Lefel 1 ond mae’n ffordd wych o wneud un yn haws. Ar ôl cwblhau eich cwrs Lefel 1 yn llwyddiannus, rydym yn argymell eich bod yn astudio Lefel 2 sef lefel prentisiaeth.

Oes angen i mi astudio cwrs Lefel un?

Nid oes angen i chi astudio cwrs Lefel 1 i fynd yn syth i brentisiaeth Lefel 2. Mae ein cwrs Lefel 1 ar gyfer y rhai nad ydynt yn teimlo mor hyderus i ddechrau prentisiaeth ac sydd eisiau ymlacio yn gyntaf.

Dysgwr ydw i

Dechreuwch eich gyrfa a gwnewch gais am brentisiaeth neu uwch sgil yn eich rôl bresennol i symud eich gyrfa yn ei blaen.

Rwy'n gyflogwr

Mae angen i fusnesau dyfu. Dysgwch sgiliau newydd trwy ein prentisiaethau a ariennir yn llawn.

Rwy'n rhiant

Mae gennym lawer o brentisiaethau gwag. Bydd eich plentyn yn ennill cyflog tra'n astudio cymhwyster.

Skip to content