Skip to content
 

Yn falch o’n gwreiddiau Cymreig ac yn angerddol am gael effaith gadarnhaol ar ein cymunedau a’n diwydiannau Cymreig, ein cenhadaeth yw cefnogi busnesau Cymreig.

Fel busnes sydd wedi’i leoli yng Nghymru, gallech gael hyfforddiant am ddim i’ch staff presennol. Gallwn eu hyfforddi mewn sgiliau newydd y gallant wedyn eu chwistrellu i’ch busnes. Gall recriwtio staff newydd gymryd llawer o amser a gall fod yn ddrud, gallwn hyd yn oed eich cefnogi i recriwtio staff newydd heb unrhyw gost.

Gallwn gynnig hyfforddiant am ddim a recriwtio staff newydd gan ein bod yn ddarparwr hyfforddiant dan gontract i Lywodraeth Cymru. Fel un o ddeg darparwr dan gontract yng Nghymru, rydym yn frwd dros gefnogi busnesau Cymreig a’ch helpu i gael mynediad at y cyllid sydd ar gael.

Mae llawer o’n cyrsiau ar gael i bawb dros 16 oed ac yn cael eu cynnig mewn amrywiaeth o ddiwydiannau, o fusnes, iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant i ofal anifeiliaid, trin gwallt a rheoli ynni.

Pam fod datblygiad staff yn bwysig?

Er mwyn i fusnesau dyfu, mae angen ffyrdd newydd o weithio a sgiliau a syniadau newydd yn cael eu chwistrellu i’r busnes. Drwy ddatblygu eich staff, byddant yn dysgu sgiliau newydd y gallant eu defnyddio yn eu swydd ac yn helpu i roi hwb i’r cwmni. I gwmnïau sy’n cael trafferth cadw staff, mae cynnig hyfforddiant a datblygiad i weithwyr yn gwneud iddynt deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi ac yn helpu gyda theyrngarwch.

Rydym yma i gefnogi a thyfu eich busnes. Gan fod ein cymwysterau wedi’u hariannu’n llawn, nid oes unrhyw gost i chi fel y busnes, na’r gweithiwr. Mae hyfforddiant trwy ein cyrsiau a ariennir yn llawn yn ffordd wych o uwchsgilio eich staff presennol gyda’r sgiliau a’r hyfforddiant diweddaraf neu helpu i recriwtio staff newydd i lenwi swyddi gwag.

 

Pam dewis Hyfforddiant Educ8?

Mae gan Educ8 enw da am adborth o safon gan gyflogwyr a dysgwyr. Mae ein clod yn cynnwys darparwr Platinwm BmP a’r Cwmni Addysg a Hyfforddiant Gorau i weithio iddo yn y DU. Mae 100% o gyflogwyr yn ystyried Educ8 yn Dda i Ragorol fel eu darparwr hyfforddiant a byddai 100% o gyflogwyr yn argymell Educ8 fel darparwr hyfforddiant i eraill.

Fel prif gontractwr, rydym yn un o ddeg darparwr prentisiaeth a ddewiswyd sydd â chontract i ddarparu dysgu drwy gyllid Llywodraeth Cymru.

Enw ac nid rhif yw’r cyflogwyr rydym yn gweithio gyda nhw. Rydym yn poeni am eich busnes ac yn gweithio gyda chi, gan gymryd i ddeall eich anghenion busnes. Mae ein tîm ymroddedig o reolwyr cyfrifon yn cynnal dadansoddiad sgiliau i nodi’r bylchau yn eich busnes. Mae ein cymwysterau pwrpasol, gyda chymysgedd o unedau gorfodol a dewisol yn teilwra’r hyfforddiant i rôl y swydd a’ch busnes. Canfu ein Harolwg o Ddysgwyr a Chyflogwyr 2022 fod 100% o gyflogwyr yn dweud bod Educ8 yn bodloni neu’n rhagori ar eu hanghenion sefydliadol.

Mae eich staff a’ch busnes mewn dwylo diogel gydag Educ8 Training. Ein haddysgu o safon a chymwysterau wedi’u teilwra yw’r rheswm pam fod cymaint o fusnesau eisoes yn gweithio gyda ni. Bydd eich staff yn cael eu haddysgu gan arbenigwyr pwnc profiadol a chymwys. Rydym hyd yn oed yn cefnogi dysgwyr trwy sgiliau hanfodol mewn Mathemateg a Saesneg. Mae 100% o gyflogwyr yn cytuno bod prentisiaethau wedi helpu i ddatblygu eu staff

Gyda chysylltiadau da ym myd busnes Cymru, rydym yn aelodau o Sefydliad y Cyfarwyddwyr, a’r CBI yn ogystal â phartneriaeth â cholegau, ein cyd-ddarparwyr hyfforddiant, Gyrfa Cymru a Llywodraeth Cymru.

Sgwrsiwch â ni

Skip to content